Program TEX (top executive coaching)

Ekskluzywny program wsparcia dedykowany Osobom na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach, stawiającym czoła największym wyzwaniom. Ma na celu znaczące podniesienie komfortu funkcjonowania zawodowego i osobistego poprzez dostarczenie Klientowi:

 • przestrzeni do refleksji, zmiany perspektywy, balansu wartości i wyzwań
 • partnerskiej dyskusji i zobiektywizowanej informacji zwrotnej w odniesieniu do istotnych dla Niego sytuacji, reakcji, zachowań i projektów
 • bezstronnego wsparcia podczas niejednoznacznych procesów decyzyjnych
 • narzędzi wypracowywania i testowania nowych rozwiązań i strategii
 • technik amortyzacji stresu i efektywnego zarządzania stresorami
 • bodźców do harmonizowania celów na poziomie profesjonalnym i osobistym

Przykładowe zagadnienia Naszych Klientów: zmiana strategii, budowa nowych struktur, reorganizacja działalności, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przygotowanie sukcesji, objęcie nowych funkcji, rozwiązywanie problemów relacyjnych, ludzkich i społecznych, zarządzanie emocjami, zarządzanie w warunkach konfliktu, optymalizacja wykorzystania czasu, równowaga praca-dom

Tę elitarną usługę realizuje wyłącznie top executive coach, gwarantujący absolutną dyskrecję i takt, najwyższe standardy etyczne oraz posiadający nie tylko eksperckie umiejętności coachingowe, ale i znakomite doświadczenie w strukturach i funkcjonowaniu biznesu.


 Team coaching

Technologia rozwoju współpracy i podnoszenia efektywności zespołów zarządzających i projektowych dzięki moderowaniu przez profesjonalnego TeamCoacha.

Wykorzystuje synergię kompetencji członków zespołu w kontekście celów całej organizacji oraz procesów aktualnie w niej zachodzących.

Respektuje odmienność i osobowość Ludzi, którzy pełnią odpowiedzialne i wyczerpujące role zawodowe, dba o harmonię współpracy przy realizacji ambitnych celów.

Największe zastosowanie znajduje:

 • na etapie formowania zespołu,
 • na etapie wypracowywania lub modyfikacji strategii
 • w momentach przełomowych zmian lub ich projektowania
 • w przypadku kryzysu przywództwa lub zmiany lidera
 • gdy w zespole rysuje się konflikt
 • w przypadku wypalenia zespołowego

Dla kogo:

dla zespołów zarządów, dyrekcji, komitetów wykonawczych i sterujących, rad nadzorczych i innych gremiów podejmujących decyzje mające wpływ na całość organizacji oraz dla zespołów projektowych o szczególnym znaczeniu dla organizacji.

W jaki sposób:

TeamCoaching to, moderowany przez Master TeamCoacha we współpracy z Wewnętrznym Superwizorem – Mentorem, proces złożony najczęściej z kilku sesji zespołowych i kilku lub kilkunastu sesji indywidualnych (z poszczególnymi członkami zespołu, a zwłaszcza z jego liderem). Całkowity czas trwania procesu uzależniony jest od problematyki i potrzeb oraz tempa pracy zespołu – najczęściej trwa od sześciu do dwunastu miesięcy. Sesje zespołowe z reguły trwają pół lub cały dzień, ewentualne sesje wyjazdowe – dwa dni. Sesje indywidualne – godzinę lub dwie. W konkretnych przypadkach możliwe są inne konfiguracje.

Metodologia: zintegrowane podejście systemowe, obejmujące: elementy analizy transakcyjnej, process?com i voice dialogue, elementy stakeholders comprehension, metoda inteligentnej alokacji zasobów, group creativity games, technik feed-back i feed-forward i in.


Program BOC (Business Owners Coaching)

dla Szefów – Właścicieli Firm

Sprawdzone rozwiązanie, oparte na profesjonalnych narzędziach, wieloletniej praktyce biznesowej oraz zaawansowanych badaniach naukowych.

BOC to cykl indywidualnych sesji z profesjonalnym trenerem osobistym (master coachem), który ułatwia identyfikację celów i osiąganie zamierzonych efektów,
jest dyskretnym i lojalnym źródłem informacji zwrotnej, wsparciem w momentach dylematu lub stresu – inteligentnym, bezstronnym acz życzliwym partnerem.

Program BOC oferuje m.in.:

 • rozwijanie efektywnego zarządzania i współpracy
 • techniki projektowania i osiągania rezultatów
 • trening komunikacji w sytuacjach biznesowych i społecznych
 • świadome wypracowanie swojego wizerunku i stylu
 • identyfikację strategii i misji firmy oraz osobistej
 • osiąganie satysfakcji i pielęgnowanie równowagi firma – dom

Program BOC to rozwiązanie oferowane w postaci abonamentów:

 • Abonament kwartalny obejmuje 3 półtora-godzinne spotkania oraz 3 półgodzinne telekonferencje
 • Abonament półroczny obejmuje 6 półtora-godzinnych spotkań oraz 6 półgodzinnych telekonferencji
 • Abonament roczny obejmuje 12 półtora-godzinnych spotkań oraz 12 godzinnych telekonferencji

Coaching korporacyjny

Dlaczego firmy i organizacje wybierają coaching?

W konkurencyjnym otoczeniu coaching to skuteczne narzędzie zarządzania rozwojem organizacji.

 • W porównaniu z tradycyjnymi szkoleniami – coaching oferuje spersonalizowane, elastyczne a zarazem całościowe podejście do potrzeb i celów Klienta.
 • W porównaniu z ekspertyzami, konsultingiem, klasycznym doradztwem – efekty coachingu są dopasowane do oczekiwań, wymierne i bezpośrednio obserwowalne.
 • W porównaniu z intuicyjnym wprowadzaniem zmian – coaching daje wsparcie oparte na wiedzy, przewidywalne i systematyczne.

W obliczu rozmaitych trendów zarządzania – coaching pozwala wybrać optymalne metody spośród wachlarza możliwych praktyk.

Mimo stosunkowo wysokich cen usługi– coaching jest ekonomiczny, średnio liczony zwrot z inwestycji na poziomie powyżej 500%

Rezultaty coachingu wdrażane są na bieżąco i mogą być na bieżąco adaptowane do zmieniających się potrzeb lub zmian otoczenia biznesowego

Organizacje wybierają m.in.:

COACHING MENADŻERSKI – aby efektywnie wspierać swoje kadry kierownicze w rozwoju określonych kompetencji (np. przywództwo, kreatywność, delegowanie, skuteczna komunikacja, umiejętności relacyjne ), w stających przed nimi wyzwaniach (np. promocja, relokacja, zmiana stanowiska, zwiększenie zakresu obowiązków… ), ogólnie biorąc – w stawianiu czoła zmianom, w zarządzaniu sobą i zespołem zgodnie z priorytetami organizacji…

COACHING KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ (executive coaching) – aby zapewnić profesjonalny komfort funkcjonowania osób na najwyższych stanowiskach, zamortyzować efekt „samotności na szczycie”, aby zagwarantować psychologiczny „piorunochron” stresu i wyzwań zarządzania dużymi strukturami i budżetami.

COACHING DLA SZEFA / WŁAŚCICELA FIRMY – w sytuacji ekstremalnej odpowiedzialności i zdania na własne siły, doskonałe narzędzie wsparcia zarządzania, informacji zwrotnej, fachowej facylitacji decyzji i procesów strategicznych oraz utrzymania balansu praca – życie.

COACHING SUKCESJI – aby zaplanować długoterminową przyszłość organizacji, dobrze wybrać i właściwie wyposażyć swoich następców i kontynuatorów.

COACHING ZESPOŁÓW (team coaching) – aby ułatwić budowanie i sprawne działanie nowo powoływanych lub już funkcjonujących zespołów projektowych, zadaniowych, komórek, wydziałów, biur, dyrekcji. Wsparcie na poziomie zarządzania celami, konfliktem, przywództwem i efektywnością pracy.

COACHING ADAPTACYJNY – w okresach zachodzących lub planowanych zmian organizacyjnych, restrukturyzacji, rekrutacji wewnętrznej, awansu, przekształceń kapitałowych, zmiany formy własności, zmiany akcjonariatu (fuzji, przejęcia… ), zmiany modelu funkcjonowania, zmiany polityki kadrowej, także – zmiany lub objęcia nowego stanowiska.

COACHING ROZWOJOWY – jako narzędzie zarządzania talentami (High Potentials), metoda wprowadzania nowych menadżerów, przygotowanie do awansu, element systemu identyfikacji następstw i ścieżek kariery. Ten rodzaj coachingu często bywa łączony z mentoringiem

COACHING KOŃCA KARIERY – aby ułatwić odejście (najczęściej – przejście na emeryturę) swoim długoletnim współpracownikom,

COACHING STRATEGII INWESTYCYJNYCH – aby wesprzeć osoby odpowiedzialne za rozwój firmy w podjęciu w pełni wyważonych, optymalnych decyzji inwestycyjnych lub dezinwestycyjnych

COACHING KULTURY ORGANIZACYJNEJ – w trosce o nadrzędne wartości organizacyjne, implementację misji i wizji, wzmocnienie pozytywnego brandingu wewnętrznego, spójność działania, zarządzanie przez cele, facylitację rozwoju kapitału ludzkiego…

COACHING MOTYWACYJNY – to niebanalna forma docenienia pracownika przez organizację. Zamiast tradycyjnych – często niezbyt dobrze odbieranych – imprez integracyjnych, gratyfikacja przyjmuje postać cyklu sesji coachingu łączącego elementy zawodowe z life-coachingiem.

Jaka jest tego wartość?

Wartość rezultatu określana jest przy zamówieniu. Czasami pozornie może wydawać się ona „niewymierna” – jak np. wzrost motywacji lub zarządzanie emocjami w komunikacji menadżerskiej. Jednak – samodzielnie lub przy pomocy Coacha – łatwo można przełożyć ją na konkretny biznesowy ROI.

Pomiar rezultatu zakładany jest na początku procesu coachingowego. W trakcie procesu jest on sukcesywnie weryfikowany, a na koniec podlega precyzyjnej ewaluacji. W tym celu stosowane mogą być mierniki behawioralne, badania 360, AC/DC lub inne metody pomiaru uzgodnione z Klientem.

Ciekawostka:

Istnieje coś takiego jak wartość dodana coachingu – ekstrapolacja jego rezultatów. To, co miało służyć osiągnięciu konkretnego efektu w danym obszarze, rozciąga się i niejako „zaraża” inne. W ten sposób ZAWSZE dostajesz więcej niż planowałeś.

Ile to kosztuje?

Ceny procesów coachingowych są negocjowane i zależą od:

 • planowanych rezultatów
 • liczby i kwalifikacji zaangażowanych coachów
 • warunków logistycznych i długości umowy
 • czasu trwania i intensywności sesji coachingowych
 • używanych narzędzi i metod coachingowych