Warsztaty

Co różni Warsztat od tradycyjnych szkoleń:

praktyczność – tu teoria to minimum, a jej praktyczne wykorzystanie to maksimum. Uczestnicy uczą się działając: próbując, eksperymentując, odgrywając i rozgrywając, modelując i symulując – pod kątem swoich rzeczywistych konkretnych potrzeb i planów.

interaktywność – autentyczny dialog pomiędzy grupą a prowadzącym, dyskusja pomiędzy członkami grupy, pomiędzy ich wcześniejszymi doświadczeniami a spodziewanymi rezultatami – to wszystko sprawia, że efekty warsztatu zawsze wykraczają poza jego zaplanowany cel szkoleniowy.

czynnik ludyczny – dobrze wiemy, że nic nie sprzyja bardziej nauce niż gdy staje się ona zabawą. Najlepiej znany dzieciom i artystom stan flow – swobodnego przepływu pełnej zaangażowania aktywności i czerpanej stąd przyjemności – to atmosfera dobrego warsztatu, która sprawia, że nauka „sama wchodzi do głowy”.

stymulacja i motywacja – w tym warsztat przypomina coaching i czerpie z jego metod, że dba o to, co uczestnicy zrobią z nabytymi umiejętnościami w swoim realnym życiu. Wyposaża ich w plany działania i indywidualne zestawy narzędzi wspierających.

bogactwo ludzkie – w warsztacie uczestniczą ludzie wraz z całym bogactwem swoich osobowości, pragnień, marzeń, bagażu życiowego, a zarazem otwartości na zmianę. Proces warsztatowy jest niepowtarzalnym żywym spektaklem, a nie odtwarzanym mechanicznie nagraniem – zawsze może wydarzyć się coś zaskakującego, nowego. Odkrycia, wymiany, spotkania, znajomości – udział w warsztacie wzbogaca kapitał społeczny i relacyjny uczestników.

Instytut Mukoid prowadzi warsztaty szkoleniowe – dla menadżerów i profesjonalistów – oraz rozwojowe – dla wszystkich zainteresowanych doskonaleniem siebie i swoich umiejętności życia.


Zarządzanie Wizerunkiem, Wrażeniem, Wpływem

To program budowania osobistej i profesjonalnej wiarygodności, a wraz z nią – reputacji i zaufania, jakie wzbudzamy u kontrahentów i partnerów.

Dla kogo? Dla profesjonalistów, których praca i jej rezultaty wiążą się z kontaktami z ludźmi.

Po co? Aby wypracować umiejętności świadomego zarządzania:

 • wrażeniem, jakie wywieramy
 • wpływem, jaki możemy mieć na otoczenie
 • reakcjami ludzi na nasze komunikaty
 • recepcją naszych zachowań
 • oceną naszych działań
 • efektami naszych zabiegów

Jak? Zarządzanie wizerunkiem-wrażeniem-wpływem to nie to samo, co kreowanie sztucznego wizerunku przez powierzchowny „PR” – to faktyczne odkrycie i wzmocnienie autentycznych mocnych podstaw tzw. „marki własnej”.

Jego filary stanowią:

 • identyfikację potrzeb w zakresie autoprezentacji
 • dobór optymalnych metod, procesów i wzorców
 • warsztat narzędziowy
 • trening pod okiem mentora
 • profesjonalny feedback i – co ważniejsze – feedforward

Oferujemy Państwu: treningi indywidualne (tzw. coaching), polecany głównie dla najwyższych stanowisk i funkcji w organizacji.

Odbywa się w formie indywidualnych spotkań (sesji) z osobistym trenerem – executive coachem i wykorzystuje różnorodne formy, takie jak monitoring sytuacyjny, rejestracja wizualna, autentyczne case study, antycypacja, symulacja i eksperyment w warunkach kontrolowanych.

Program merytorycznie i technicznie zostaje dostosowany do priorytetów Klienta, a następnie monitorowany pod kątem jego najwyższej efektywności. Sekwencyjny pomiar efektów gwarantuje adekwatną realizację założonych celów.

Standardowy cykl przewiduje 5 3-godzinnych spotkań w odstępach miesięcznych.

Oferujemy Państwu również: warsztaty zespołowe

Minimalna liczba uczestników warsztatu: 4 osoby, maksymalna: 12 osób

Program trwa 40 godzin szkoleniowych – 5 dni szkoleniowych w odstępach miesięcznych. Program rozpoczyna zespołowa i indywidualna diagnoza potrzeb.

Dalej, obejmuje praktyczne szkolenie, trening, eksperyment, wideo-rejestrację, dyskusję i case study, gry symulacyjne, ćwiczenia w terenie, inter-wizję , informację zwrotną
i antycypację, monitoring satysfakcji z rezultatów, zalecenia na przyszłość.

Uczestnicy otrzymują unikalne materiały szkoleniowe i poszkoleniowe.


Doskonalenie Kompetencji Menadżerskich

Program obejmuje cykl treningów kształtujących i doskonalących umiejętności potrzebne na każdym stanowisku związanym z zarządzaniem ludźmi.

Kompetencje menadżerskie obejmują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim określone zachowania i postawy związane z przyswojeniem konkretnych umiejętności.

Program pozwala nabyć, wypracować bądź udoskonalić umiejętności takie jak:

 • skuteczna komunikacja
 • strategiczne myślenie
 • rozwiązywanie problemów
 • delegowanie zadań, ich kontrola i ocena
 • praca z zespołem i jednostką
 • zarządzanie czasem i przestrzenią
 • sterowanie procesami i zarządzanie zmianą
 • kompetencje przywódcze

Adresatami tej formy rozwoju są menadżerowie wyższego oraz średniego szczebla, zwłaszcza w sytuacjach przewidywanych zmian stanowiskowych oraz na poziomie organizacji, zarządzania, kultury korporacyjnej, zmian właścicielskich itp. Treningi kompetencji menadżerskich wpisują się także w systemy zarządzania talentami, następstwami i projektowania ścieżek kariery.


Komunikacja w zarządzaniu

Dla kogo? Dla osób na kierowniczych stanowiskach, które widzą potrzebę lub chcą wypróbować zmianę stylu zarządzania z dyrektywnego na bardziej „miękki”.

Po co? Wprawdzie rolą menadżera nie jest bycie coachem, jednak komunikacyjne umiejętności zaczerpnięte z coachingu są zdecydowanie przydatne, aby m.in.:

 • lepiej mobilizować zespół
 • efektywniej nim zarządzać
 • wydobywać potencjał ludzi
 • budować zaangażowanie pracowników
 • poprawiać atmosferę w pracy
 • zwiększać retencję wartościowych pracowników
 • zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je
 • zmniejszać swoje codzienne przeciążenie i zyskiwać więcej czasu na działania strategiczne i rozwojowe
 • motywować środkami pozafinansowymi
 • zwiększać swoją satysfakcję z bycia liderem

Te zaś korzyści pociągają za sobą kolejne, efektem śnieżnej kuli – Warto spróbować!

Oferujemy Państwu treningi indywidualne (tzw. coaching)  oraz warsztaty zespołowe.


Efektywność działania w czasie i przestrzeni

Efektywność Osobista – zarządzanie sobą w czasie i przestrzeni
Program przeznaczony jest dla osób zapracowanych i obowiązkowych, które chcą wyzbyć się poczucia przytłoczenia nadmierną ilością zadań i nauczyć się lepiej radzić sobie z podjętymi obowiązkami.

Odpowiedz sobie na kilka pytań:
Uważasz, że zadania najlepiej wykonujesz Ty – sam/a – i dlatego większość lub wszystkie bierzesz na siebie?
Co prawda zlecasz wykonanie komuś zadania, ale nie potrafisz powstrzymać się od kontroli tej osoby, jeszcze w trakcie jego wykonywania?
Z trudem odnajdujesz się we własnym kalendarzu lub prawie z niego nie korzystasz?
Ustalanie priorytetów na nic Ci się w praktyce nie zdaje?
Utrzymanie konsekwencji w realizacji postawionych sobie celów to dla Ciebie spore wyzwanie?
Nie potrafisz odmówić, jeśli ktoś prosi Cię o pomoc, mimo że to zakłóca Twój rytm i plan pracy?
Łatwo rozpraszasz się drobiazgami, przez co sprawy istotne schodzą na plan dalszy?

Odpowiedziałeś/łaś na któreś z powyższych pytań TAK?
Ten program jest właśnie dla Ciebie!

Program uczy jak:

 • odzyskać czas i uporządkować przestrzeń
 • znaleźć miejsce na to, co dla nas naprawdę ważne
 • asertywnie odmawiać i efektywnie delegować
 • planować tak, aby osiągać zaplanowane rezultaty
 • realizować tak, aby nie niszczyć własnych zasobów lecz je wzmacniać

Dostępny jest w 2 postaciach: treningi indywidualne (tzw. coaching) oraz warsztaty zespołowe.


Rozwój przywództwa

Lider, Wizjoner, Technokrata, Ekspert czy Mentor?

Kim jesteś Szefie? Kim powinieneś być? Kim być chcesz?

Praktyczny przegląd stylów zarządzania i przywództwa oraz związanych z nimi umiejętności i postaw, pozwoli zidentyfikować i doskonalić charakter swojej osobistej charyzmy, określić swój indywidualny styl zarządzania i przywództwa a następnie świadomie rozwijać swoje mocne a niwelować swoje słabsze strony.

Program zapewnia selektywny bądź kompleksowy rozwój:

 • kompetencji przywódczych
 • kreatywności
 • integralnej komunikacji
 • umiejętności inspirowania
 • transferu wiedzy i doświadczenia
 • gospodarowania energią własną i zespołu

Program składa się z części wspólnej – szkoleniowo-warsztatowej oraz z części indywidualnej – coachingowej, po to by – z jednej strony wykorzystać dynamikę i potencjał grupy, a z drugiej – zapewnić każdemu Uczestnikowi indywidualne wsparcie rozwoju jego własnego stylu.

Minimalna liczba uczestników: 4 osoby, maksymalna: 8 osób

Warsztat szkoleniowy trwa 24 godziny szkoleniowe – 3 dni szkoleniowe, po których następują 3 indywidualne 2-godzinne sesje coachingowe na przestrzeni kolejnych
3 miesięcy.